Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN WIERDA HYBRID TECHNOLOGIES B.V.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Gebruiker
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wierda Hybrid Technologies B.V., gevestigd te Joure, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61925845.
b. Wederpartij
De natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, welke handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker werkzaamheden worden verricht, diensten worden verleend of zaken worden geleverd.
c. Overeenkomst
– De overeenkomst van opdracht tussen gebruiker als opdrachtnemer en de wederpartij als opdrachtgever voor de uitvoering van werkzaamheden.
– De koopovereenkomst tussen gebruiker als verkopende partij en de wederpartij als kopende partij.
d. Object
De zaak waarop de overeenkomst betrekking heeft.
e. Werkzaamheden
Het opbouwen, bouwen, ombouwen en aanpassen van voertuigen, waaronder tevens begrepen aanhangwagens en trailers, of delen van voertuigen zoals carrosserieën en onderstellen, (deels) met toepassing van hybride en/of duurzame en elektrische systemen, en alle daarmee verband houdende werkzaamheden, waaronder begrepen reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.
f. Algemene voorwaarden
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van gebruiker.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van gebruiker, en daarmee op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door gebruiker aangeboden diensten, producten en/of werkzaamheden.
2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan gebruiker derden inschakelt.
2.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Gebruiker en de wederpartij zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of niet afdwingbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of niet afdwingbare bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Offertes
3.1
Alle aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door gebruiker uitdrukkelijk anders in de offerte of aanbieding is vermeld.
3.2 Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende 14 dagen na dagtekening daarvan geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte of aanbieding. Indien de aanvaarding niet tijdig plaatsvindt, heeft gebruiker het recht de uitvoeringstermijn of bedragen aan te passen.
3.3 De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan gebruiker verstrekte gegevens waarop de aanbieding of offerte is gebaseerd.
3.4 Gebruiker kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

Artikel 4: Wijzigingen, stelposten, meer- en minderwerk
4.1 Afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet, of niet geheel, uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, onderdelen daarvan of door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken, zal de gebruiker de wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd.
4.3 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde hoeveelheden worden verrekend.
4.4 Zodra de gebruiker voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is gebruiker gehouden de wederpartij hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.
4.5 Zowel de gebruiker als de wederpartij hebben het recht om bij de in artikel 4.4 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden. De door de gebruiker tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de wederpartij verschuldigd blijven.

Artikel 5: Prijzen, zekerheid en klachttermijn
5.1
Alle prijzen zijn exclusief BTW en overige heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
5.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, is gebruiker gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
5.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
5.4 Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor de (verdere) uitvoering van een overeenkomst zekerheid te verlangen en/of overeenkomsten alleen op basis van vooruitbetaling of voorschot te aanvaarden, dan wel de uitvoering van reeds bestaande overeenkomsten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van de betalingsverplichtingen van de wederpartij door gebruiker te bepalen voorschotten door de wederpartij worden betaald.
5.5 Een bezwaar met betrekking tot een factuur of factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur waarover de wederpartij reclameert, schriftelijk aan gebruiker bekend te worden bekendgemaakt.

Artikel 6: Betaling, verzuim, contractuele rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten
6.1 Hoofdregel, vier weken voor op- of aflevering van het object stuurt de gebruiker een factuur. Het volledige bedrag op de factuur dient binnen de gestelde betalingstermijn en voor op- of aflevering te zijn bijgeschreven op de rekening van de gebruiker. Bij gebreke waarvan de op- of aflevering wordt uitgesteld totdat wel aan voornoemde voorwaarde is voldaan.
6.2 Indien bij reparatiewerkzaamheden betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de alsdan te verzenden factuur, of het resterende gedeelte daarvan, zonder korting of verrekening te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.3 In afwijking van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde treedt verzuim in en is de vordering van gebruiker ineens en geheel opeisbaar in het geval:
– het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken of zijn faillissement wordt aangevraagd;
– de wederpartij wordt toegelaten tot de schuldsanering of een verzoek daartoe is ingediend;
– de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of dit is verleend;
– de wederpartij overgaat tot liquidatie of verkoop van (een onderdeel van) zijn bedrijf;
– er beslag wordt gelegd op het object en/of op (een deel van) het vermogen van de wederpartij.
6.4 Betalingen dienen door de wederpartij aan gebruiker via girale of bancaire overschrijving dan wel contant in euro te geschieden.
6.5 De wederpartij wordt in de overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste te presteren.
6.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling van enig aan gebruiker verschuldigd bedrag komt de wederpartij van rechtswege in verzuim te verkeren, zonder dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd, over het verschuldigde bedrag tot aan de dag der gehele voldoening daarvan.
6.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,–.
6.8 In het geval gebruiker de wederpartij in rechte dient te betrekken om nakoming van de overeenkomst te bewerkstelligen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbestand en raadslieden, te betalen indien gebruiker geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.
6.9 Betalingen van de wederpartij kunnen door gebruiker ongeacht het betalingskenmerk steeds overeenkomstig artikel 6:44 BW eerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde rente en kosten, en pas dan op de hoofdsom van de openstaande facturen op volgorde van ouderdom.

Artikel 7: Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) beëindiging
7.1
Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.
7.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
7.3 Indien gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7.4 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.5 Indien de wederpartij haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met de wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij gebruiker anders aangeeft.
7.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging, ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van gebruiker op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.8 Indien de wederpartij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Levertijd
8.1
De door gebruiker in enige offerte, aanbieding of overeenkomst vermelde levertijd of opleveringsdatum van een object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, maar een vrijblijvend opgegeven termijn.
8.2
Wijzigingen in de overeenkomst kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden of leverdata. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.
8.3
De wederpartij is gehouden om het object binnen één week nadat gebruiker de wederpartij daartoe heeft verzocht op te halen, bij gebreke waarvan gebruiker is gerechtigd om een bedrag van € 150,– per dag, waarbij een gedeelte van een dag als dag wordt beschouwd, aan stalling- of opslagkosten in rekening te brengen.

Artikel 9: Garantie en beperking(en) daarvan
9.1
De door gebruiker op basis van de koopovereenkomst geleverde zaak of op basis van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan het object en de in verband daarmee geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De garantie ziet uitdrukkelijk niet op gebreken die het gevolg zijn van niet door of namens gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op objecten en zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de werkzaamheden en in verband daarmee te leveren zaken.
9.2
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie is beperkt tot die, die door de producent van het object/de zaak ervoor wordt verstrekt. Indien de producent ophoudt te bestaan dan komt garantie te vervallen, tenzij de producent andere waarborgen biedt.
9.3

 1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:
  – onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
  – onjuist of gebrekkig onderhoud door de wederpartij en / of door derden;
  – wanneer (zonder schriftelijke toestemming van gebruiker) de wederpartij of derden aan de zaken die door gebruiker in verband met de uitvoering aan het object zijn aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 2. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 3. Iedere aanspraak op garantie komt eveneens te vervallen indien:
  de wederpartij niet onverwijld na het constateren van de gebreken de gebruiker daarvan in kennis stelt;
  – de gebruiker niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen tenzij de gebruiker toestemming verleent tot reparatie elders;
  – derden zonder voorkennis of toestemming van de gebruiker werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de gebruiker verrichtte werkzaamheden ter zake waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, tenzij de noodzakelijkheid tot onmiddellijk herstel zich heeft voorgedaan en kan worden aangetoond aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens, dit dient echter altijd wel vooraf in overeenstemming met de gebruiker te worden afgestemd.
 4. De zaak oneigenlijk wordt gebruikt, waaronder onder andere wordt verstaan (doch niet beperkt tot):
  – overbelading;
  – gebruik van andere brandstoffen/laders en oliën dan geëigend zijn voor het voertuig;
  – ondeskundige besturing en/of gebruik van voertuig;
  – gebruiksinstructies of onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd.

9.4 De wederpartij is gehouden het object en/of de werkzaamheden te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het object haar ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en ook voor het overige voldoet aan de overeenkomst. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.5 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot nakoming van eventuele andere en/of aanvullende overeenkomsten.
9.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9.7 Indien vaststaat dat werkzaamheden gebrekkig zijn uitgevoerd of een in verband daarmee geleverde zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal gebruiker het object of de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van gebruiker, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging van een zaak is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen, tenzij gebruiker anders aangeeft.
9.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.
9.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en eventuele voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
9.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens gebruiker, en de door gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar

Artikel 10: Aansprakelijkheid en beperking(en) daarvan
10.1
De aansprakelijkheid van gebruiker voor enigerlei schade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) plaatsvindt is de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Gebruiker zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
10.2 Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door haar, op verzoek van wederpartij, aan derden uitbestede leveringen en werkzaamheden;
10.3 De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of dienst die gebruiker c.q. van wege wederpartij heeft geleverd of heeft verleend. Wederpartij zal aan gebruiker alle schade (inclusief werkelijke kosten) vergoeden door haar geleden ten gevolge van of in verband met zodanige vorderingen van derden.
10.4
Gebruiker is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de gebruiker uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
10.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.6 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade, waaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen, alsmede bij uitval van het geleverde object.
10.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Gebruiker is niet aansprakelijk voor tekortkoming(en) in de nakoming van de overeenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval(maar niet beperkt):
– niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de fabriek;
staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel;
– brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf of dat van door gebruiker ingeschakelde derden;
– transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
–  het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking, door de wederpartij;
– oorlog(sdreiging), oproer en/of sabotage;
– epidemieën of pandemieën.
11.2
In geval van overmacht heeft gebruiker binnen drie weken na het ontstaan van de omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze de leveringstermijn te verlengen dan wel de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij te zijn gehouden. De wederpartij is nimmer bevoegd schadevergoeding te vorderen.

11.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen is gebruiker bij ontbinding gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden te factureren en is de wederpartij gehouden tot betaling daarvan.

Artikel 12: Vervangen onderdelen
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen worden de door gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst aan het object vervangen en/of achtergebleven onderdelen eigendom van gebruiker.

Artikel 13: Ontwerpen, (technische) tekeningen en overige bescheiden
Alle ontwerpen, (technische) tekening en overige bescheiden die door gebruiker zijn vervaardigd of geconcipieerd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in verband met een aanbieding of offerte, blijven eigendom van gebruiker en mogen derhalve niet zonder toestemming van gebruiker op enigerlei wijze worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of aan derden worden geopenbaard of verstrekt. Gebruiker is gehouden om op eerste verzoek deze stukken aan gebruiker af te geven. Daarnaast mag niet zonder toestemming van gebruiker een reeds door haar vervaardigd/geleverd object ter beschikking worden gesteld aan derden.
Handelt de wederpartij in strijdt met voornoemd dan is zij aan de gebruiker een boete verschuldigd waarvan de hoogte gelijkmatig is aan de aanschafwaarde van het object.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
14.1
Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken (waaronder ook objecten) dan wel bevestigde onderdelen bij gedane reparaties zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) accupakketten , blijven uitsluitend eigendom van gebruiker totdat alle vorderingen die gebruiker heeft of zal verkrijgen op de wederpartij in het kader van die overeenkomst -of andere gelijksoortige overeenkomsten- volledig zijn betaald.
14.2. Zolang niet volledig aan de betalingsverplichting op grond van de koopovereenkomst is voldaan, draagt de wederpartij zorg voor een volledige aansprakelijkheids- en cascoverzekering van het voertuig. De wederpartij dient de gebruiker desgevraagd inzage te geven in de verzekeringspolissen. De wederpartij verpand bij deze, ter meerdere zekerheid als voormeld, aan de gebruiker alle rechten welke hij/zij tegen verzekeraars zou kunnen doen gelden. De wederpartij verklaart bevoegd te zijn tot deze verpanding. De gebruiker verklaart hierbij deze verpanding aan te nemen.
14.3
Totdat de wederpartij aan gebruiker alle in het kader van overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan gebruiker de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.
14.4
Indien de termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is gebruiker tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren. Gebruiker kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
14.5
In geval van be- of verwerking door gebruiker van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken met door of vanwege gebruiker verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte zaken (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan de gebruiker in vuistpand te zijn verstrekt.
14.6
Indien werkzaamheden zijn verricht is de wederpartij verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.
14.7
Zolang er op door gebruiker geleverde of be- of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
14.8 Indien de wederpartij in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de gebruiker gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van de gebruiker. Voorts is de gebruiker gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
14.9 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk of wenselijk is, is de wederpartij verplicht om medewerking te verlenen aan de vestiging van een bezitloos pandrecht.

Artikel 15: Recall
Wanneer gebruiker wordt geattendeerd op een gebrek aan een door gebruiker geleverde voertuig, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie door de fabrikant, dan stelt gebruiker de wederpartij daarvan onverwijld in kennis. Indien de wederpartij  zich na de kennisgeving niet onverwijld tot gebruiker wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van de wederpartij uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat gebruiker, noch producent/importeur aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door de wederpartij  geleden en te lijden schade waaronder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend eventuele gevolgschade.

Artikel 16: Conversie
Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of op enigerlei wijze onafdwingbaar blijkt te zijn vanwege een bestaande of toekomstige rechtsregel, wet, aanwijzing, richtlijn, of verordening van toepassing op partijen, zal het restant van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen komen overeen in een dergelijk geval de huidige algemene voorwaarden te zullen aanpassen zodanig dat de betreffende bepalingen weer in overeenstemming worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd waren, rekening houdend met de algemene balans tussen de wederzijdse rechten en plichten zoals bestaand voordat een dergelijke situatie zich voordeed.

Artikel 17: Verwerking persoonsgegevens
De gegevens van de wederpartij worden door de gebruiker  verwerkt conform de wettelijke bepalingen. Tevens is gebruiker gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft zijn dat verwerkingen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de gebruiker: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens de wederpartij nakomen, optimale service verlenen, de wederpartijen  tijdig voorzien van productinformatie en van gepersonaliseerde aanbiedingen. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door wederpartij  bij de gebruiker aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1
Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) dan wel enige toekomstige internationale regelingen inzake koop van roerende zaken.

18.2 Van geschillen neemt op grond van dit Nederlandse recht enkel bevoegde Nederlandse rechters kennis. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEG Executieverdrag van 27 september 1968.

Joure, 1 november 2020